ترجمه مقاله سیستم مدیریت ایمنی

ترجمه مقاله سیستم مدیریت ایمنی

توضیح کوتاه

این محصول ترجمه مقاله سازمان مدیریت صنعتی واحد شرق دارای 239 صفحه دارای دو فایل ترجمه در قالب word و متن اصلی در قالب فایل pdf

توضیح کامل

ترجمه مقاله سیستم مدیریت ایمنی

فهرست مطالب:


راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV)

1- تعاریف

2-در باب راهبردها

3-مدیریت سلامت (OHS) و ایمنی شغلی CSU

1-3- مقدمه

2-3- فرهنگ ایمنی و تعهد

            فرهنگ ایمنی

            تعهد به فرهنگ ایمنی

            حفظ فرهنگ ایمنی مثبت

            هدف فرهنگ ایمنی

            تعهد و تدبیر (خط مشی)

3-3- گزارش ساختارها و رویکرد

4-3- تنظیم بودجه و مراکز هزینه

5-3- مدیریت و کمیته های مشورتی

            کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)

            کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC)

            کمیته ایمنی در برابر تشعشع

            کمیته زیست ایمنی

            گزده واکنش سریع

            کمیته های سلامت و ایمنی شغلی (OHS) محوطه دانشگاه

            نگهبان محوطه دانشگاه

6-3- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری

            مفهوم

            شرح محقه استاندارد استرالیا

            موقعیت کنونی CSU

            شناسایی مسئولین

استراتژی اجرا

            مدیریت بحران

7-3- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران

            مراجعت زود هنگام به کار

            مدیرت غرامت به کارگران

            خط مشی

            مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری

            Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها

            مدیریت و صنعت

            وظایف مناسب

            کشمکش مطالبات

            حق بیمه و توزیع آن

8-3- مدیریت کمکهای اولیه

            (تدارک) تامین کمکهای اولیه

            مدیریت کمکهای اولیه

            گزارش حادثه

            گزارش سوانح به Work Cover Nsw

9-3- استخدام

            وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements

            کارمند غیر اجرایی

            کارمند ناظر

            مدیران

            کارمند اجرایی

            معانیات پزشکی پیش از استخدام

            بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)

10-3- مدیریت ریسک (خطر)

            مدیریت ریسک OHS

            استانداردها

            اصول مدیریت ریسک OHS

مزایای مدیریت ریسک OHS چیست

            سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU

            زمینه ریسک

            شناسایی ریسک

            تعیین ریسکOHS

کنترل ریسکOHS

اندازه گیری میزان کارایی کنترل

انجام اصلاحات

ادغام در سیستم مدیریت ایمنی

11-3- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS

12-3- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)

            اصول

            مدیریت عملکرد

            احکام و قراردادها

            شاخص های عملکرد

            شاخص های عملکرد منفی

            گزارشات جراحت و بیماری

            هزینه های غرامت وبه کارگران

            شاخص های عملکرد مثبت

            شاخص های عملکرد مدیریت

            شاخص های عملیاتی عملکرد

13-3- بایگانی کردن

            اصول

اسناد تحت نظارت

            اطلاعات نسد

            بررسی سند

            شماره گزاری نسخه

            تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه

            اصلاحات

            اصلاحات در خط مشی

            اصلاحات اجرایی

14-3- گزارش درون و بیرون سازمانی

            درون سازمانی

            بیرون سازمانی

            گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW

4- سیستم مدیریت   OHS در واحد

            1-4- مقدمه

            2-4- ساختارهای مدیریت OHS در واحد

            3-4- مسئولیت

            4-4- مشاوره

شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش های 13 تا 5 از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های 2و3

            وظیفه مدیریت مرکز صنعتی

            بیانیه مشاوره OHS

                هدف ازبیانیه مشاوره OHS

                مشورت با کارکنان

                 کمیته OHS محوطه دانشگاه

                 بیانیه مشاوره OHS

5-4- ارتباطات و گروه های OHS

6-4- سیاستهای و راهبردهای OHS

7-4- مسئولیت و پاسخگویی

8-4- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟duty statements and Position Descriptions

9-4- موافقت نامه ای عملکرد

10-4- استخدام

11-4- مدیریت ریسک

12-4- فرایندهای استاندارد عامل

13-4- پیمانکاران

14-4- کار در خارج از ساختمان

            صورت کلی

            کارکردن از خانه

15-4- سیستم های ایمنی

16-4- مدیریت حادثه

17-4- مدیریت پس از حادثه

18-4- مدیریت آسیب

19-4- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش

20-4- بایگانی نمودن

            گزارشات بخش ها

                    گزارشات حادثه برای کارکنان

                    گزارشات حادثه برای دانشجویان

            گزارش اجباری حوادث

            بازرسی های محل

            طرح های فعالیت OHS

21-4- سیکل پیشرفت

5- توصعه برنامه خاص OHS

 1-5- مقدمه

2-5- تعیین نیازها

3-5- طراحی وتعیین استاندارها

4-5- تحقق

5-5- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد

6-5- بررسی و اصلاح

7-5- عملکرد منسجم

6- لیست نمودارها

7- فهرست بازبینی

8- جداول

9- انتشارات و مراجع

10- قدردانی

 

بخشی از متن مقاله:


ارزیابی: بررسی سیستماتیک و نظام مند درون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده و به برسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتهای و نتایج مربوط با تمهیدات برنامه ریزی شده مطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند.
بازرسی: بررسی سیستماتیک و نظامند برون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده می باشد و به بررسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتها و نتایج مربوطه با تمهیدات برنامه ریزی شده تطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند.
محیط سلامت وایمنی: S،EH،EHS هر دو اختصار محیط سلامت وایمنی می باشند و در تمام این کتاب از EHS استفاده می کنیم.
خطر: منبع یا موقعیتی که می تواند بطور بالقوه دارای زیان باشد. مانند جراحت انسانی یا بیماری، خسارت به اموال، خسارت به محیط و یا ترکیبی از اینها.
شناسایی خطر: فرایند شناسایی وجود خطر و تعریف خصوصیات خطر
کنترل سلامت: کنترل افراد به منظور شناسایی تغییراتی در وضعیت سلامتی به واسطه ای تماس شغلی با خطر و شامل کنترل بیولوژیکی نیز می شود.
حادثه: هر گونه واقعه برنامه ریزی نشده که بطور بالقوه می تواند جراحت، بیماری، خسارت و یا زیانهای دیگر ایجاد کند و یا منجر به این موارد گردد.
سلامت و ایمنی شغلی: OH&S،OHS هر دو اختصار سلامت و ایمنی شغلی می باشند. OHS شامل مسائل رفاهی در محدوده قانون می باشد در این خصوص، OHS در تمام این کتاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مشاوره OHS، در ابتدا CSU، ایجاد مقدمات مشاوره را با اتحادیه های کارمندی مورد بحث قرار داد و سپس مستقیما با کارمندانش به مشاوره پرداخت. بعد از قرار دادن اطلاعات در اختیار کارمندان فعلی، در 14 ژوئن 2004 رای گیری به عمل آمد و نشان داد که اکثریت کارمندان با مشاوره بوسیله کمیته ای OHS موافقند. بیانیه ای حاصله از مشاوره ی OHSدر وب سایت EHS در دسترس می باشد. معرفی OHS بخشی از برنامه ی آشناسازی کارمند جدید است که بیاد در اولین هفته ی شروع کار انجام شود و شامل مولفه ی OHS میباشد.
اهداف OHS: اهداف بر حسب عملکرد OHS، حاصل سیاست OHS می باشد و یک سازمان خود را برای رسیدن به آنها آماده می کند و در صورت امکان می توان آنها را سنجید.
سیستم مدیریت OHS: تنظیم فعالیتهای وابسته به هم و فرایندهای مربوطه که عملکردOHS سازمان را هدایت می کند. آن بخش از سیستم مدیریت جامع می باشد که شامل ساختار سازمانی، فعالیتهای برنامه ریزی، مسئولیتها، اعمال، فرایندها، پروسه ها، منابع برای اصلاح، اجرا، دستیابی، بازبینی و حفظ سیاست OHS است و بنابراین به مدیریت ریسک های OHS مربوط به کار سازمان می پردازد.


قیمت : 35900 تومان


کلمات کلیدی


مقاله سازمان مدیرت صنعتی

ترجمه مقاله سازمان مدیریت صنعتی واحد شرق

دانلود فایل مقاله ترجمه شده سازمان مدیریت صنعتی واحد شرق

سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مدیریت صنعتی چیست

سازمان مدیریت صنعتی واحد شرق

ترجمه مقاله سیستم مدیریت ایمنی

سیستم مدیریت ایمنی

راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت CSV

ترجمه راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت CSV

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :35900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 239
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 198
حجم 469/7 کیلوبایت
دسته مقاله حسابداری